Thông báo về lớp BTC tại Hải Phòng

2011-08-15 17:14

Ngày 21/08/2011 tới đây, tại Trung tâm phân phối thành phố Hải Phòng, lớp BTC khóa 1 của hệ thống chúng ta tiếp tục buổi thứ 2. Đề nghị các anh chị Nhà Phân Phối đến tham dự đầy đủ và đúng giờ. Buổi học bắt đầu từ 8h30 đến 17h30.