Trung tâm của nhóm tại Hải Phòng

2011-08-25 23:42

Bắt đầu từ tháng 8 này, đội nhóm của chúng ta sẽ có một địa điểm để sinh hoạt thường xuyên, đó là nhà riêng của anh chị Nguyễn Đức Dũng - Trần Thị Kỹ. Mỗi tuần sẽ tổ chức OPP một lần vào ngày thứ 5. Đây là địa điểm để cho các anh chị Nhà Phân Phối mới tìm hiểu thêm về Amway. Đây cũng là nơi hội họp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nhóm chúng ta. Sau khi hoạt động ổn định, chúng ta sẽ thiết kế thêm các chương trình đào tạo, huấn luyện.